© Support Q GMBH

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá pre Support Q a.s. Použitie internetových stránok Support Q a.s. je možné bez akéhokoľvek uvádzania  osobných údajoch; ak však chcete prostredníctvom našich webových stránok využívať špeciálne podnikové služby, spracovanie osobných údajov môže byť nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje preň právny základ, vo všeobecnosti získavame súhlas od dotknutej osoby.

 

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) a v súlade so špecifickou ochranou údajov pre jednotlivé krajiny a predpisy, kde pôsobí Support Q a.s. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by náš podnik rád informoval širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účelu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov a o právach, na ktoré majú nárok.

 

Ako prevádzkovateľ, Support Q a.s. zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zaistenie úplnej ochrany osobných údajov spracovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Avšak internetové prenosy údajov môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená. Z tohto dôvodu môže každá dotknutá osoba slobodne prenášať osobné údaje k nám prostredníctvom alternatívnych prostriedkov, napr. telefonicky.

 

 1. Definície

 

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Support Q a.s. sa zakladá na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sa tak stalo, radi by sme najprv vysvetlili použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce výrazy:

 

 1. a) Osobné údaje

 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutá osoba"). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo odkazom na  jeden či viacerí prvky špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

 1. b) Dotknutá osoba

 

Dotknutá osoba je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ zodpovedný za proces riadenia zásady ochrany osobných údajov.

 

 1. c) Spracovanie

 

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, úprava alebo oprava, vyhľadávanie, konzultácia, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iným sprístupňovaním, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.

 

 1. d) Obmedzenie spracovania

 Obmedzením spracovania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.

 

 1. e) Profilovanie

 Profilovanie je akákoľvek formu automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré pozostáva  z použitia osobných údajov na posúdenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu fyzickej osoby v práci, hospodárskej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivoti, správania, polohy alebo pohybu.

 

 1. f) Pseudonymizácia

 Pseudonymizácia je spracovávanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 

 1. g) Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie

Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov; v prípade že sú účely a prostriedky takéhoto spracovania  stanovené právom Únie alebo členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo osobitné kritériá na jeho určenie ustanoviť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

 

 1. h) Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 

 1. i) Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, či už ide o tretiu stranu, alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej správy sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracovania.

 1. j) Tretia strana

 Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú pod priamym poverením prevádzkovateľa alebo spracovateľa poverené spracúvať osobné údaje.

 

 1. k) Súhlas

 Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým  prostredníctvom vyjadrenia alebo jasného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

 

 1. Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom účelov všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:

Support Q a.s.

 Námestovo 1088

02901 Námestovo

telefón: +421 43/333 3333

E-mail: info@supportq.sk

Webová stránka: www.supportq.sk

 1. Cookies

Internetové stránky Support Q a.s. používajú súbory cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie, ktoré obsahujú tzv. Cookie-ID. Cookie ID je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, vďaka ktorému sú internetové stránky a servery pridelené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol cookie uložený. Takto môžu navštívené stránky a servery odlíšiť konkrétny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú odlišné cookies. Konkrétny internetový prehliadač je možné rozpoznať a identifikovať na základe používania týchto jedinečných ID cookie.

Prostredníctvom súborov cookie vám môže spoločnosť Support Q a.s. poskytnúť užívateľsky jednoduchšie služby, ktoré nie sú možné bez týchto súborov.

Pomocou cookie sa môžu informácie a ponuky na našej webovej stránke optimalizovať, pričom berú do úvahy užívateľa. Ako už bolo spomenuté, cookies nám umožňujú rozpoznávať užívateľov našej webovej stránky a uľahčiť im použitie tejto stránky. Jedným z príkladov sú cookie nákupných košíkov v internetovom obchode. Internetový obchod si prostredníctvom cookie pamätá druh tovaru, ktorý si zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek predísť súborom cookies na našej webovej stránke prostredníctvom nastavení používaného internetového prehliadača a tým môže tieto súbory natrvalo zablokovať. Okrem toho sa môžu kedykoľvek zmazať už nastavené cookies, a to prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Túto možnosť ponúkajú všetky známe internetové prehliadače. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenia cookies na používanom prehliadači môže sa stať, že niektoré funkcie na našej stránke nemusia byť úplne použiteľné.

 1. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka Support Q a.s. zhromažďuje všeobecné dáta a informácie ak dotknutá osoba alebo automatický systém zobrazí túto stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v servery zaznamenaných súborov. Zhromaždené môžu byť (1) typ a verzia používaného prehliadača, (2) operačný systém, (3) webová stránka, ktorá odkázala na našu webovú stránku tzv. referrer, (4) podstránky, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb dostupného systému, a (8) všetky ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré môžu byť použité v prípade útoku na náš systém informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií si spoločnosť Support Q a.s. nevytvára nijaké závery o dotknutej osoby. Tieto informácie sú skôr potrebné nato aby sme (1) správne prinášali obsah našej webovej stránky, (2) optimalizovali obsah našej stránky podobne ako aj jej reklamu, (3) zaručili dlhodobú životaschopnosť nášho systému informačných technológií a technológií webovej stránky, a (4) poskytli orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné pri trestnom stíhaní v prípade počítačového útoku. Naša spoločnosť preto anonymne štatisticky analyzuje zhromaždené údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov našej spoločnosti a zaistiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Anonymné údaje v servery zaznamenaných súborov sú uchovávané oddelene od osobných údajov, ktoré nám poskytla dotknutá osoba.

 1. Registrácia na našej webovej stránke

Dotknutá osoba sa môže zaregistrovať na našej webovej stránke, pričom uvedie svoje osobné údaje. Príslušná vstupná maska použitá pri registrácii určuje, ktoré osobné údaje sa poskytujú prevádzkovateľovi. Osobné údaje zadané dotknutou osobou sú zhromaždené a uložené výlučne na interné použitie prevádzkovateľa pre jej vlastné účely. Prevádzkovateľ si môže vyžiadať presun údajov k jednému alebo viacerým sprostredkovateľom (napr. ak ide o doručenie tovaru), ktorý taktiež používa osobné údaje na interné účely ktoré zodpovedajú prevádzkovateľovi.

Pri registrácii na webovej stránke prevádzkovateľa sa uchováva IP adresa, ktorú zadá poskytovateľ internetových služieb (ISP) a ktorú používa dotknutá osoba; dátum a čas registrácie sa taktiež uchovávajú. Uchovávanie týchto údajov sa uskutočňuje aj kvôli tomu, že je to jediný spôsob ako predísť zneužitiu našich služieb a  umožniť vyšetrenie spáchaných priestupkov ak je to potrebné. Uchovávanie takýchto údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzkovateľa. Tieto údaje sa neposielajú tretej strane pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť posielania údajov alebo ak prenos neslúži k trestnému stíhaniu.

Vďaka registrácii, pri ktorej dotknutá osoba dobrovoľne uvedie svoje osobné údaje, môže prevádzkovateľ ponúknuť dotknutej osobe obsah alebo služby, ktoré môžu byť ponúknuté len zaregistrovaným užívateľom. Zaregistrované osoby môžu kedykoľvek slobodne zmeniť osobné údaje uvedené počas registrácie alebo ich úplne vymazať z databázy prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ údajov musí kedykoľvek poskytnúť informácie o tom, aké údaje o dotknutej osobe uchováva ak o to dotknutá osoba požiada. Navyše musí opraviť alebo odstrániť osobné údaje na žiadosť dotknutej osoby, pokiaľ neexistujú zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania údajov. Úradník pre ochranu údajov vymenovaný v tomto vyhlásení o ochrane údajov, podobne ako aj zamestnanci prevádzkovateľa sú v tejto súvislosti dotknutej osobe k dispozícii ako kontaktné osoby.

 1. Newsletter

Internetová stránka Support Q a.s. ponúka užívateľom možnosť prihlásiť sa k odberu newslettra spoločnosti.

Support Q a.s. pravidelne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom newslettrov o ponukách spoločnosti. Newsletter spoločnosti môže dostať dotknutá osoba vtedy ak (1)má platnú e-mailovú adresu a (2) ak je zaregistrovaná na odber newslettra. Potvrdzovací e-mail sa posiela na e-mailovú adresu zaregistrovaného užívateľa. Z právnych dôvod sa používa tzv. proces dvojitého súhlasu. Týmto potvrdzovacím e-mailom sa preukáže, či je majiteľ e-mailovej adresy alebo dotknutá osoba oprávnená dostávať newsletter.

Počas registrácie k odberu si taktiež uchovávame IP adresu počítačového systému pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ktorú používa dotknutá osoba a taktiež si uchovávame dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné pre možné zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby v neskoršom období a z toho dôvodu slúži aj k právnej ochrane prevádzkovateľa.

Osobné údaje uvedené v registrácii na odber newslettra budú použité len na jeho odosielanie. Odoberateľ môže byť taktiež  informovaný prostredníctvom e-mailu pokiaľ si to vyžaduje Newsletter služba, v prípade záležitostiach týkajúcich sa registrácie, podobne aj o úpravách v ponuke newslettra alebo o zmenách technických podmienok. Osobné údaje zhromaždené v službe Newsletter nebudú poskytnuté tretej osobe. Prihlásenie na odber môže dotknutá osoba kedykoľvek ukončiť. Súhlas na uchovávanie osobných údajov, ktorý dotknutá osoba dáva pri odbere newslettra sa môže kedykoľvek zrušiť. Odhlásiť sa z odberu je možné kedykoľvek a to priamo na webovej stránke prevádzkovateľa alebo prostredníctvom inej komunikácie s prevádzkovateľom.

 1. Newsletter- Tracking

Newsletter spoločnosti Support Q a.s. obsahuje tzv. (trackingové) sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrny grafický prvok, ktorý je súčasťou e-mailov posielaných vo formáte HTML a umožňuje nahrávanie a analýzu protokolových súborov. To umožňuje štatistickú analýzu úspechu alebo neúspechu online marketingovej kampane. Na základe vsadených sledovacích pixelov môže Support Q a.s. vidieť kedy a či vôbec si dotknutá osoba otvorila e-mail, a ktorý odkaz v e-maily spustila.

Osobné údaje zhromaždené v sledovacích pixeloch, ktoré sú súčasťou newslettrov prevádzkovateľ uchováva a analyzuje aby sa optimalizoval odber newslettra a aby sa jeho obsah v budúcnosti čoraz viac prispôsobil záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek zrušiť osobné vyhlásenie o súhlase vydané prostredníctvom dvojitého súhlasu. Po zrušení prevádzkovateľ tieto osobné údaje vymaže. Support Q a.s. považuje odhlásenie sa z odberu Newslettra automaticky za zrušenie.

 1. Možnosti kontaktu prostredníctvom webovej stránky

Webová stránka Support Q a.s. obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchle elektronické spojenie s našou spoločnosťou a priamu komunikáciu s nami, a ktoré obsahujú všeobecnú adresu na tzv. elektronickú poštu ( e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu alebo cez kontaktný formulár, osobné údaje odoslané dotknutou osobou sa automaticky uchovávajú z dôvodu spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretej strane.

 1. Bežné vymazanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov môže spracovávať a uchovávať osobné údaje dotknutej osoby dovtedy, dokiaľ je to nevyhnutné pre dosiahnutie účelu skladovania, alebo pokiaľ je to dané európskym zákonodarcom alebo inými zákonodarcami zákonov a iných právnych predpisov, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Ak účel skladovania nie je platný, alebo ak uplynie doba skladovania stanovená európskym zákonodarcom alebo iným kompetentným zákonodarcom, tak sú osobné údaje zvyčajne zablokované alebo odstránené v súlade s právnymi požiadavkami.

 1. Práva dotknutej osoby

a, Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať potvrdenie odprevádzkovateľa či sa jeho osobné údaje spracúvajú alebo nie. Ak si dotknutá osoba chce uplatniť svoje právo môže kedykoľvek kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca u prevádzkovateľa.

 

b, Právo na prístup

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek získať od prevádzkovateľa  informácie o svojich uchovaných osobných údajoch a ich príslušnú kópiu. Európske smernice a nariadenia navyše poskytujú dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania údajov;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • kto sú príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, informácie o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • informácie, či existuje právo žiadať od prevádzkovateľa nápravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu;
 • informácie, či existuje právo podať sťažnosť  u dozorného orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • informácie, či existuje automatizované rozhodnutie vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.1 a 4 podľa GDPR a informácie o použitom postupe v takýchto prípadoch, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu

Dotknutá osoba má navyše právo získať informácie o tom, či sú osobné údaje poskytnuté tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám. Ak sa tak stane dotknutá osoba má právo na informácie o príslušných ochranných opatreniach súvisiacich s poskytnutím údajov.

Ak si dotknutá osoba chce uplatniť svoje právo môže kedykoľvek kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 

c, Právo na opravu osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom požadovať od prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravu nesprávnych osobných údajov. Berúc do úvahy účely spracúvania, dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

Ak si dotknutá osoba chce uplatniť svoje právo môže kedykoľvek kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 

d, Právo na vymazanie (zabudnutie)

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom požadovať od prevádzkovateľa vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu a kontrolór je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby ak platí jedna z nasledujúcich výnimiek pokiaľ už nie je nevyhnutné spracovanie:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva na základe písm. a) článku 6 ods. 1 alebo písm. a) článku 9 ods. 2 podľa GDPR a taktiež ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 a 2 podľa GDPR a tiež ak už neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému kontrolór podlieha
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenej v článku 8 ods.1 GDPR

Ak je splnený jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba požaduje vymazanie osobných údajov uchovávaných spoločnosťou Support Q a.s., môže kedykoľvek kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca. Tí jej musia zaručiť, že vymazanie bude vykonané bezodkladne.

Kde prevádzkovateľ osobné údaje zverejnil a je povinný ich podľa článku 17 ods.1 vymazať, musí, berúc do úvahy dostupné technológie a cenu za realizáciu, prijať primerané opatrenia, vrátane tých technických, aby informoval ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údaje, že dotknutá osoba žiada o vymazanie osobných údajov aj od nich. Úradník pre ochranu údajov v spoločnosti Support Q a.s. alebo iný zamestnanec zabezpečia v jednotlivých prípadoch potrebné opatrenia.

 

e, Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom žiadať od prevádzkovateľa aby obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov ak:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a to počas obdobia, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
 • spracúvanie údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • prevádzkovateľ už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods.1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody u prevádzkovateľa prevažujú nad tými u dotknutej osoby

Ak je jedna z vyššie uvedených podmienok splnená a dotknutá osoba žiada obmedziť spracúvanie osobných údajov uchovávaných spoločnosťou Support Q a.s., môže kedykoľvek kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca spoločnosti. Tí zariadia obmedzenie spracúvania údajov.

 1. f) Právo na prenos osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi a to bez prekážok zo strany prevádzkovateľa, ktorému už boli údaje poskytnuté dovtedy kým je spracúvanie založené na súhlase podľa písm. a) článku 6 ods.1 GDPR alebo písm. a) článku 9 ods. 2 GDPR, alebo na základe zmluvy podľa písm. b) článku 6 ods.1 GDPR. Spracúvanie sa realizuje automatizovanými prostriedkami dovtedy, kým už nie je potrebné na plnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri výkone oficiálneho poverenia zvereného prevádzkovateľovi.

Navyše pri uplatňovaní práva dotknutej osoby na prenos osobných údajov podľa článku 20 ods.1 GDPR ma táto osoba právo preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa k ďalšiemu, ak je to technicky možné a ak to nemá negatívny vplyv na práva a slobody iných.

Aby sa uplatnilo toto právo na prenos osobných údajov dotknutá osoba môže kedykoľvek kontaktovať úradníka pre ochranu údajov alebo iného nášho zamestnanca.

 

 1. g) Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

 Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov a to na základe dôvodov, ktoré sa jej týkajú podľa písm. e) alebo f) článku 6 ods.1 GDPR. Tieto podmienky platia aj pre profilovanie.

V prípade námietky nemôže Suppor Q a.s. viac spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné legitímne dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby alebo pre ustanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak spoločnosť Support Q spracúva osobné údaje na priame marketingové účely, má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na takýto marketing. Ak teda dotknutá osoba namieta voči takémuto spracúvaniu, naša spoločnosť už viac nebude spracúvať osobné údaje na marketingové účely.

Dotknutá osoba má na základe vlastných dôvodov právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Support Q a.s. na historické a vedeckovýskumné účely alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods.1 GDPR, pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úloh vo verejnom záujme.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, môže priamo kontaktovať úradníka pre ochranu údajov v spoločnosti Support Q a.s. alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba je navyše slobodná čo sa týka používania služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/EC môže uplatniť toto právo automatizovanými prostriedkami a to cez rôzne technické špecifikácie.

 1. h) Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom nebyť predmetom rozhodnutia založeným výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátanie profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby ale ju významne ovplyvňujú, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je nevyhnutné pre uzavretie, príp. naplnenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) nie je povolené právnymi predpismi únie alebo členského štátu, ktorým prevádzkovateľ podlieha, a ktorý zároveň stanovuje aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) nie je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné pre uzavretie, príp. naplnenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť Support Q a.s. musí zaviesť vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov  dotknutej osoby, prinajmenšom právo vymôcť zásah ľudského činiteľa zo strany prevádzkovateľa aby vyjadril svoje stanovisko a napadol rozhodnutie.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť práva zahŕňajúce automatizované individuálne rozhodovanie, môže kedykoľvek priamo kontaktovať úradníka na ochranu údajov spoločnosti Support Q a.s. alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 

i)Právo na odvolanie súhlasu na ochranu údajov

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť toto právo môže kedykoľvek priamo kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca u prevádzkovateľa.

 1. Ochrana údajov pri žiadostiach a pri postupe podávania žiadosti

Prevádzkovateľ údajov môže zhromažďovať a spracúvať osobné údaje žiadateľa na účely spracúvania pri procese podávania žiadosti. Spracúvanie môže prebiehať aj elektronicky a to vtedy ak žiadateľ podá príslušnú žiadosť cez e-mail alebo prostredníctvom internetového formulára na webovej stránke prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ údajov uzavrie so žiadateľom  pracovnú zmluvu, predložené údaje sa uchovajú na účely spracúvania pracovnoprávneho vzťahu v súlade so zákonnými požiadavkami. Ak prevádzkovateľ neuzavrie pracovnú zmluvu so žiadateľom, žiadosť bude automaticky odstránená dva mesiace po oznámení o zamietnutí žiadosti za predpokladu, že žiadne ďalšie oprávnené záujmy prevádzkovateľa nie sú proti odstráneniu. Jedným z oprávnených záujmov je napr. dôkazové bremeno pri súdnom procese podľa Všeobecného zákona o rovnosti zaobchádzania (AGG).

SLUŽBY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ A ICH OPATRENIA NA OCHRANU ÚDAJOV

Na našu webovú stránku sme umiestnili služby rôznych sociálnych médií, konkrétne Facebook, Google Analytics, Google+, Google Adwords, Instagram, Xing, LinkedIn a video portál YouTube.

Ak dotknutá osoba navštívi našu webovú stránku a klikne na logo jednej zo sociálnych služieb, bude presmerovaná na príslušnú externú stránku tohto poskytovateľa služieb. Ak klikne na jedno z tlačidiel a ak je zároveň prihlásená v jednej z uvedených služieb, dá sa priradiť informácia o návšteve našej stránky k užívateľskému účtu dotknutej osoby. Ak je dotknutá osoba členom jednej z týchto služieb a nechce, aby o nej sociálne siete zhromažďovali cez našu stránku údaje, napr. o tom, ktoré konkrétne podstránky našej hlavnej stránky navštívila  a prepájala dotknutú osobu s jej užívateľskými údajmi, musí sa pred návštevou našej stránky a pred kliknutím na logo príslušnej sociálnej služby odhlásiť z danej sociálnej služby.

 1. Facebook

Ide o sociálnu sieť, kde sa môžu užívatelia online stretávať, vytvárať online komunity, komunikovať medzi sebou a spolupracovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako priestor na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Facebook dovoľuje užívateľom sociálnej siete vytvoriť si súkromný profil, nahrávať fotky a spájať sa s priateľmi.

Prevádzková spoločnosť Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,USA. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, prevádzkovateľom je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin2, Ireland.

Usmernenie na ochranu údajov vydané spoločnosťou Facebook, dostupné na https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a použití osobných údajov spoločnosťou Facebook. Navyše vysvetľuje aké možnosti v nastaveniach Facebook ponúka na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho rozličné konfiguračné možnosti a aplikácie zabraňujú prenosu údajov na Facebooku, napr. https://webgraph.com/resources/facebookblocker/.

 

 1. Google Analytics (s funkciou anonymity)

Google Analytics je službou webovej analytiky spoločnosti Google. Webová analytika je zhromažďovanie, zbieranie a analýza údajov o správaní sa návštevníkov webových stránok. Táto služba zbiera okrem iného aj údaje o webovej stránke odkiaľ prišiel užívateľ( tzv. referrrer), aké podstránky navštívil alebo ako často a na ako dlho sa stránka prezerala. Webová analytika sa používa najmä na optimalizáciu webovej stránky a na to, aby sa vykonávala analýza nákladov a príjmov reklamy na internete.

Prevádzkovateľom zložky Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Google Analytics umiestnia cookies na systém informačných technológií dotknutej osoby. Vysvetlenie cookies nájdete vyššie. S nastavením cookies je Google schopný analyzovať používanie našej stránky. Informácie vytvorené cookies o využívaní týchto webových stránok sa spravidla prenášajú na servery v USA, kde sa ukladajú. Pokiaľ aktivujete anonymizáciu IP na týchto webových stránkach, Google najprv skráti túto adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom spoločenstve. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa presmerovaná na server Google v USA a až tam bude skrátená. Na žiadosť prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie používania týchto webových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na webových stránkach a na zabezpečenie ďalších služieb pre prevádzkovateľa týchto webových stránok spojených s používaním týchto webových stránok a používaním internetu.

Dalšie informácie a príslušné opatrenia na ochranu údajov spoločnosti Google môžete nájsť na https://policies.google.com/privacy?hl=sk a na https://www.google.com/analytics/terms/sk.html. Viac informácií o službe Google Analytics nájdete na https://www.google.com/analytics/.

 1. Google+

Ide o sociálna sieť, ktorá slúži na spoločné online stretnutia, online komunity ktoré zvyčajne dovoľujú užívateľom komunikovať medzi sebou a spolupracovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako priestor na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje Internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Google+ dovoľuje užívateľom sociálnej siete vytvoriť si súkromný profil, nahrávať fotky a spájať sa s priateľmi.

Prevádzková spoločnosť služby Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ďalšie informácie a opatrenia na ochranu údajov spoločnosti Google môžete nájsť na https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Viac odkazov od spoločnosti Google o službe Google+1 nájdete na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Google AdWords

Ide o službu pre online inzerovanie, ktoré povoľuje inzerentovi/ zadávateľovi reklamy umiestňovať inzeráty v službe Google Vlastný Vyhľadávač a Google reklamná sieť. Služba Google AdWords dovoľuje inzerentovi vopred stanoviť konkrétne kľúčové slová, pomocou ktorých sa zobrazí inzerát v Google Vlastnom Vyhľadávači len vtedy, ak užívateľ použije vlastné vyhľadávanie aby získal potrebné výsledky vyhľadávania kľúčových slov. V Google reklamnej sieti sú inzeráty rozposielané na príslušné internetové stránky použitím automatických algoritmov pričom berie do úvahy vopred vymedzené kľúčové slová.

Prevádzková spoločnosť služby Google AdWords je Google Inc., 1600 Ampohitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Cieľom služby Google AdWords je propagácia našej webovej stránky prostredníctvom zapojenia príslušných reklám na webových stránkach u tretej strany a vo vlastnom vyhľadávaní v službe Google Vlastné vyhľadávanie a prostredníctvom začlenenia reklám tretej strany na našej webovej stránke.

Údaje a informácie zhromaždené prostredníctvom použitia cookie použije spoločnosť Google na to aby vytvorila štatistiku návštev na našej webovej stránke. Tieto štatistiky návštev sa používajú aby sa zistil celkový počet užívateľov, ktorým poslúžili AdWords inzeráty na to aby sa zistila úspešnosť alebo zlyhanie každej AdWords reklamy a aby sa optimalizovala naša AdWords reklama v budúcnosti. Ani naša spoločnosť a ani ďalší GoogleAdWords inzerenti nezískavajú informácie zo spoločnosti Google, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má možnosť namietať voči záujmom založeným na reklamách spoločnosti Google.  K tomu musí mať dotknutá osoba prístup z každého internetového prehliadača na odkaz www.google.de/settings/ads a následne nastaviť požadované nastavenia.

Dalšie informácie a príslušné opatrenia na ochranu údajov spoločnosti Google môžete nájsť na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

 1. Instagram

Ide o službu, ktorú môžeme posudzovať ako audiovizuálnu platformu, dovoľujúcu užívateľom zdieľať fotky a videá a taktiež rozširovať tieto údaje na iné sociálne siete.

Prevádzková spoločnosť služieb, ktoré ponúka Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Dalšie informácie a príslušné opatrenia na ochranu údajov spoločnosti Instagram môžete nájsť na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. LinkedIn

Ide o internetovú sociálnu sieť, ktorá umožňuje užívateľom s existujúcimi obchodnými kontaktmi sa spojiť a vytvárať nové obchodné kontakty. Viac ako 400 miliónov zaregistrovaných ľudí z viac ako 200 krajín používa túto službu. Preto je LinkedIn v súčasnosti najväčšou platformou pre obchodné kontakty a je jednou z najnavštevovanejších webových stránok na svete.

Prevádzková spoločnosť služby LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za súkromné záležitosti UNITED STATES LinkedIn Ireland je zodpovedný Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Služba LinkedIn poskytuje na stránke https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosti zrušiť odber e-mailov, SMS správ a odhlásiť sa z reklám a taktiež možnosť riadiť nastavenia inzerátov. LinkedIn tiež používa pobočky ako Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavenia takýchto cookie môžete zamietnuť na stránke https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Príslušné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn sú dostupné na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady pre súbory cookie spoločnosti LinkedIn sú dostupné na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie.

 1. Xing

XING je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje užívateľom sa spojiť s existujúcimi obchodnými kontaktmi alebo si vytvoriť nové obchodné kontakty. Jednotlivý užívatelia si tu môžu vytvoriť svoj osobný profil. Spoločnosti tu môžu napr. vytvoriť profil spoločnosti alebo uverejňovať ponuku práce.

Prevádzková spoločnosť služby XING je XING AG, Dammtorstraße 30, 20354, Hamburg, Nemecko.

Opatrenia na ochranu údajov, ktoré publikovala spoločnosť XING sú dostupné na https://www.xing.com/privacy a poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou XING. Navyše spoločsnoť XING publikovala oznámenia o ochrane osobných údajov pre tlačidlo XING share na https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 1. YouTube

YouTube je internetový video portál, ktorý umožňuje užívateľom vydavateľom videoklipov zverejňovať videoklipy a ostatným užívateľom zadarmo umožňuje ich zhliadnutie, posúdenie a komentovanie. YouTube vám dovoľuje publikovať rôzne typy videí čiže máte prístup k filmom a televíznemu vysielaniu ale aj hudobným klipom, trailerom a videám, ktoré vytvorili užívatelia cez internetový portál.

Prevádzková spoločnosť YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je dcérskou spoločnosťou Google INc., 1600 Amohitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Opatrenia na ochranu údajov spoločnosti YouTube dostupné na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou YouTube a Google.

 1. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Článok 6 ods.1 písm. a GDPR slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, na ktoré  pri konkrétnych účeloch požadujeme súhlas dotknutej osoby. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na ktorej sa podieľa dotknutá osoba ako je v napr. ak sú spracovateľské operácie nevyhnutné pre dodanie tovaru alebo poskytovania iných služieb tak vtedy je spracúvanie založené na článku 6 ods.1 písm. b GDPR. To platí aj pri spracovateľských operáciách, ktoré sú potrebné pre realizáciu predzmluvných opatrení, napr. v prípade otázok o produktoch a službách, ktoré sa týkajú našej firmy. Ak naša spoločnosť podlieha právnym povinnostiam pri ktorých je potrebné spracúvanie osobných údajov ako sú splnenie daňovej povinnosti tak sa spracúvanie vzťahuje na článok 6 ods.1 písm. c GDPR. Vo výnimočných prípadoch môže byť spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby ako  napríklad v prípade ak sa návštevník zraní v našej spoločnosti a jeho meno, vek, údaje o zdravotnej poisťovni alebo iné životné informácie budú poskytnuté lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Vtedy sa spracúvanie vzťahuje na článok 6 ods.1 písm. d GDPR. Nakoniec spracúvanie údajov sa môže vzťahovať aj na článok 6 ods.1 písm. f GDPR. Tento právny základ sa používa pri spracovateľských operáciách, ktoré nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených právnych dôvodov, ak je spracovanie potrebné za účelom právnych záujmov ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou kedy tieto záujmy prevýšia záujmy základných práv a slobôd dotknutej osoby, ktorá požaduje ochranu osobných údajov. Takéto spracovateľské operácie sú obzvlášť dovolené, pretože sú konkrétne spomenuté európskym zákonodarcom. Ten si myslí že právne záujmy by mali byť prijaté ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa ( Bod 47 veta 2 GDPR).

 1. Právne záujmy sledované prevádzkovateľom alebo treťou stranou

V prípadoch kedy je  spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods.1 písm. f GDPR  je právnym záujmom našej spoločnosti vykonávať náš obchod v prospech blaha všetkých našich zamestnancov  a akcionárov.

 1. Doba uchovania osobných údajov

Kritériom, ktoré stanovujú dobu ukladania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí tejto doby, sú príslušné údaje  zvyčajne vymazané ak už viac nie sú potrebné na naplnenie zmluvy alebo pre začatie zmluvy.

 1. Poskytovanie osobných údajov ako zákonná alebo zmluvná podmienka; Podmienka potrebná pre uzavretie zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia týchto údajov

Objasňujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne požadované právom ( napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení ( napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť nevyhnutné pre uzavretie zmluvy poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná nám poskytnúť osobné údaje ak s ňou naša spoločnosť podpíše zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov môže viesť k tomu, že zmluva  s dotknutou osobou nebude uzavretá. Predtým než nám dotknutá osoba poskytne osobné údaje musí kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov. Ten objasní dotknutej osobe či je poskytnutie osobných údajov požadované právom alebo zmluvou alebo či je potrebné pre uzavretie zmluvy, či je povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú následky za neposkytnutie osobných údajov.

 1. Existencia automatizovaného rozhodovania

 Keďže sme zodpovedá spoločnosť nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené spoločnosťou DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz a.s., a ktoré vypracovala v spolupráci s kanceláriou WILDE BEUGER SOLMECKE/ Rechtsanwälte.