© Support Q GMBH

Všeobecné obchodné podmienky Support Q

Support Q a.s.

Sídlo spoločnosti: 1088 029 01 Námestovo

 Telefón: 043 33 33 333

Web: www.supportq.sk,

Email: info@supportq.sk

Predseda predstavenstva: Peter Vons,

ďalej len Support Q.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Slovenská verzia.

V prípade nejednoznačnosti výkladu má prednosť slovenská verzia obchodných podmienok.

 

Preambula

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomný vzťah medzi Support Q, ako zhotoviteľom a zákazníkom ako objednávateľom služieb, ktorých vzťah vznikol na základe Rámcovej zmluvy, resp. písomnej objednávky.

 

1. Oblasť platnosti obchodných podmienok

1.1 Support Q je poskytovateľom komplexných služieb v oblasti manažmentu kvality.

1.2 Poskytovanie služieb je vykonávané na základe zaslania  písomne vyplnenej a podpísanej objednávky objednávateľom, ktorej formulár poskytne Support Q,  na základe dopytu pre výkon služby. Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami okamihom odoslania potvrdenej objednávky zodpovednej osobe  Support Q. Po uzatvorení zmluvy platia tieto VOP počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi oboma stranami.

1.3 Dohody, ktoré boli dohodnuté odlišne, alebo dodatočne k VOP, majú pred VOP prednosť.

1.4 VOP zákazníka odlišné od týchto podmienok sú platné vtedy, keď boli zo strany Support Q písomne  potvrdené ako platné namiesto týchto VOP.

1.5 Support Q je oprávnená tieto podmienky jednostranne  meniť, keď je to na základe vývoja, ktorý nebol predvídateľný v okamihu uzatvárania zmluvy. 

 

2. Uzatvorenie zmluvy, doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy

2.1 Zmluvný vzťah vzniká potvrdením písomnej objednávky zo strany Support Q, pričom postačuje aj ústne alebo konkludentné potvrdenie.

2.2 Zmluvný vzťah založený na objednávke sa končí uskutočnením dohodnutých služieb alebo uplynutím lehoty určenej v objednávke. Pokiaľ nie je uvedené časové rozmedzie pre vykonanie služby, platnosť objednávky je neobmedzená. V objednávke sú opísané zásadné podmienky medzi oboma stranami. (cena, popis služby, finančné podmienky, platnosť objednávky a pod.)

2.3 V prípade potreby predčasného ukončenia spolupráce zo strany objednávateľa, alebo v prípade potreby zníženia rozsahu dohodnutých služieb je objednávateľ povinný o to písomne požiadať zodpovednú osobu Support Q, pričom Support Q sa k tejto požiadavke objednávateľa písomne vyjadrí v primeranej lehote a na základe individuálneho posúdenia požiadavky.

 

3. Dodacie podmienky a podmienky plnenia

3.1 Support Q je povinná objednané služby vykonať v termíne dohodnutom v potvrdenej objednávke a podľa pracovného postupu, ktorý vypracuje Support Q. Objednávateľ súhlasí s pracovným postupom, ktorý vypracoval Support Q. V prípade, ak objednávateľ trvá na svojom pracovnom postupe, na základe ktorého majú zamestnanci, resp. Poskytovatelia služieb Support Q pri výkone služby postupovať, objednávateľ  poskytne spoločnosti Support Q svoj pracovný postup, pričom tento pracovný postup je potvrdený objednávateľom, alebo odberateľom objednávateľa.

3.2 Dodržanie písomne dohodnutých dodacích lehôt predpokladá, že objednávateľ  poskytne včas k dispozícii všetky informácie, materiál a  priestory potrebné pre výkon služby, inak sa lehota pre poskytnutie služby primerane predlžuje.

3.3 V prípade iných objektívnych skutočností, ktoré nie sú zapríčinené Support Q, sa čas dodania predlžuje o čas trvania týchto prekážok.

3.4 S dodaním služby je objednávateľovi zaslaný kontrolný report chýb  vykonanej služby vo frekvencii  podľa požiadavky objednávateľa. V prípade hodinovej odmeny je objednávateľovi zaslaný hodinový report spolu s faktúrou.

 

4. Ceny a platobné podmienky

4.1 Výkony služby  Support Q budú odmeňované podľa individuálnej dohody podľa pevnej ceny alebo vynaloženého času. Výška hodinových / denných sadzieb vyplýva z dohodnutých cien v písomnom potvrdení objednávky. Akékoľvek náklady spojené s oneskorením a prestojmi spôsobenými odstávkami strojov a zariadení, oneskoreným dodaním materiálu alebo inými meškaniami nespôsobenými spoločnosťou Support Q sú zahrnuté vo fakturácii. Support Q je povinná informovať objednávateľa o skutočnostiach znižujúcich efektivitu výkonu.

4.2 Všetky ceny sa rozumejú bez DPH a je k nim prirátaná  príslušná sadzba DPH v zmysle platných právnych predpisov. V cene sú zahrnuté všetky náklady na výkon služby, pokiaľ to nie je dohodnuté inak priamo  v potvrdení objednávky.

4.3 Support Q zašle faktúru objednávateľovi najneskôr do 15 dní v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, na ktorý sa vzťahuje hodinový  report v zmysle bodu 3.4 týchto VOP, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.4 V prípade, že objednávateľ požaduje mať svoju vlastnú objednávku k poskytovanej  službe, je povinný túto objednávku vystaviť do 15 dní od dodania služby. V opačnom prípade, Support Q vystaví faktúru bez uvedenia čísla objednávky objednávateľa.

4.5 Faktúry sú splatné a musia byť uhradené 21 dní po vystavení faktúry pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pre včasnosť platby je rozhodujúce prijatie platby na bankový účet  Support Q. Pokiaľ je vystavená faktúra po splatnosti, Support Q je oprávnená žiadať 0,05% z fakturovanej sumy ako zmluvnú pokutu za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní od doručenia jej písomného vyúčtovania zákazníkovi. Support Q je pri nedodržaní splatnosti oprávnená k okamžitému ukončeniu zmluvného vzťahu.

4.6 Zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Support Q ani z akéhokoľvek dôvodu zadržať platbu, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

 

5. Zodpovednosť za vady

 5.1 Support Q zodpovedá za riadne poskytnutie služieb. Nároky z vád  poskytnutých služieb je objednávateľ povinný bezodkladne po ich zistení oznámiť Support Q najneskôr do uplynutia záručnej doby. Spôsob vybavenia reklamácie je vykonaný  opravou vykonanej služby (pretriedenie skladu objednávateľa, kde bola služba vykonaná) a preškolením poverených pracovníkov na vadu daného produktu.

5.2 Pokiaľ Support Q reklamované vady neodstráni behom primerane písomne stanovenej dodatočnej lehoty, je zákazník oprávnený buď od príslušnej zmluvy odstúpiť, alebo požadovať primeranú zľavu z ceny poskytnutých služieb.

5.3 Nárok na zľavu, ktorú môže objednávateľ od Support Q žiadať, musí zodpovedať maximálne rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mala poskytnutá služba bez vád a hodnotou, ktorú má služba dodaná s vadami.

5.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa poskytnutej služby objednávateľovi a končí až po prvé spracovanie produktu, na ktorom boli služby vykonané.

5.5 Reklamáciu nie je možné voči spoločnosti Support Q uplatniť  za službu, ktorá bola poskytnutá podľa pokynov objednávateľa, napriek upozorneniu Support Q, že službu nie je možné vykonať za daných podmienok kvalitne.

5.6 Nároky zo zodpovednosti za vady spoločnosťou  Support Q sú vylúčené, pokiaľ zákazník vykoná zmeny alebo zásahy na / do predmetov plnenia alebo tieto používa neodborne. Záruka neodpadá, pokiaľ objednávateľ preukáže, že zmeny, zásahy alebo neodborné používanie nie sú v spojitosti s uplatňovanou chybou.

5.7 Objednávateľ je povinný presne a jednoznačne identifikovať poskytnutú službu, ktorej vada  je predmetom reklamácie v takom rozsahu, aby mohla byť reklamácia objektívne prešetrená. Na objektívne prešetrenie je potrebné dodať spoločnosti Support Q aj tovar, na ktorom sa vyskytuje reklamovaná vada spolu so sprievodnými „ OK“ lístkami Support Q spoločnosti,  pokiaľ je  v dodávanej službe dohodnuté  ho prikladať.

5.8 Nároky zo zodpovednosti za vady  náležia iba objednávateľovi ako bezprostrednému zmluvnému partnerovi Support Q a sú nepostupiteľné.

5.9 Objednávateľ, ktorý účinne uplatnil reklamáciu vady a táto vada bola zo strany Support Q posúdená ako oprávnená, nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na uplatnenie, alebo vybavenie reklamácie. Objednávateľ je vo vlastnom záujme povinný si počínať tak, aby minimalizoval náklady vynaložené na uplatnenie a vybavenie reklamácie.

5.10 Support Q zodpovedá za vady len do výšky ceny poskytnutej služby v danom mesiaci, v súvislosti s ktorou vznikla objednávateľovi škoda.

5.11 V prípade, že Support Q neakceptuje reklamáciu, písomne uvedie objednávateľovi objektívne dôvody. V prípade, že objednávateľ sa na danú skutočnosť nevyjadrí do 5 dní, reklamácia je považovaná za uzatvorenú.

 

6. Zodpovednosť za škodu

 6.1 Support Q zodpovedá  za škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poskytovaním služieb Support Q.

6.2 Objednávateľ je povinný o bezodkladne ihneď po zistení  informovať Support Q o spôsobenej škode.

6.3 Pri plnení povinnosti úhrady škody objednávateľovi, objednávateľ musí poskytnúť všetky podklady, ktoré preukážu výšku škody ako aj, že k vzniku škody došlo v dôsledku príčinnej súvislosti s chybne poskytnutou službou.

6.4 Support Q nezodpovedá za škody  ktoré vznikli v dôsledku zásahu vyššej moci.

6.5 Support Q je oprávnená riešiť zodpovednosť za škodu v prvom rade uvedením do pôvodného stavu, pričom na odstránenie škody musí byť Support Q poskytnutý primeraný čas, pričom tento  čas nemôže byť kratší ako doba na vybavenie reklamácie (30 dní)  Až v prípade, že náhrada škody uvedením do pôvodného stavu nie je možná, objednávateľ je oprávnený požadovať od Support Q finančnú náhradu.

6.6 Support Q nezodpovedá za stratu dát objednávateľa, ak by škoda nastala pri nesprávnom zálohovaní dát v rozsahu zodpovednosti objednávateľa. K správnemu zálohovaniu dát dochádza zo strany objednávateľa vtedy, keď objednávateľ svoje súbory dát preukázateľne zálohuje minimálne denne v strojovo čitateľnej forme a tak zaručuje, že tieto dáta budú môcť byť s obhájiteľnými nákladmi opäť obnovené.

 

7. Miesto poskytovania služieb, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia

7.1 Objednávateľ si je vedomý, že Suport Q je pri poskytovaní plnení, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, odkázaný na súčinnosť objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky podklady a informácie potrebné k vykonaniu zmluvných výkonov a zadaných služieb zo strany Support Q pracovníkom, ktorí boli poverení poskytovaním zmluvných výkonov, zabezpečí dostatočný prístup k svojím priestorom a systémom, ak je to potrebné k výkonu služby.

7.2 Školenie na dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenie na ochranu pred požiarmi  v priestoroch objednávateľa je povinný pre zamestnancom a poskytovateľov služieb (SZČO) spoločnosti Support Q zabezpečiť objednávateľ.

7.3 Support Q je povinná dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu stanovenom predpismi platnými v mieste výkonu služieb.

7.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že miesto poskytovania služieb spĺňa všetky zákonné požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, štandardné ochranné prostriedky poskytuje Support Q na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný informovať Support Q o špecifických nebezpečenstvách vyskytujúcich sa pri objednaných služobných výkonoch ,ako aj o opatreniach na prevenciu proti ich výskytu.

7.5 Súčinnosť objednávateľa pri plnení povinností v zmysle tohto článku VOP,  prebieha bezodplatne, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7.6 Objednávateľ je zodpovedný za zaškolenie  zamestnancov a poskytovateľov služieb spoločnosti Support Q  prostredníctvom ktorých poskytuje služby u objednávateľa, o pravidlách dodržiavania ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v jeho priestoroch.

 

8. Dohoda o mlčanlivosti

8.1 Zmluvní partneri sú povinní s informáciami o obchodných, alebo prevádzkových interných informáciách   z akéhokoľvek dôvodu vyžadujúcich zachovanie mlčanlivosti, ktoré im boli sprístupnené alebo inak známe, ktoré čo do svojho druhu nie sú určené pre verejnosť, nakladať prísne dôverne  a behom doby trvania zmluvného vzťahu, a taktiež po dobu dvoch rokov od ukončenia zmluvy tieto nesprístupňovať tretím stranám. Táto povinnosť neplatí, pokiaľ zmluvný partner, povinný zachovať mlčanlivosti preukáže, že mu tieto informácie boli známe už pred spoluprácou s druhým zmluvným partnerom, zdieľané oprávnenou treťou stranou, alebo sa stali známymi bez zavinenia zmluvného partnera viazaného zachovaním mlčanlivosti.

 

9. Záverečné ustanovenia

 9.1 Tieto obchodné podmienky platia v znení v akom boli uverejnené/odovzdané objednávateľovi v deň odsúhlasenia  objednávky objednávateľom, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

 

 

The Company's General Commercial Terms and Conditions

English version.

In case of ambiguity, the Slovak version of the conditions prevail.

 

PREAMBLE

 These General Commercial Terms and Conditions govern and regulate the mutual relationship between Support Q as the Contractor and the customer as the Client who is ordering services, such a relationship being established by a Framework Agreement or a written order.

 1. Scope of Validity of the Commercial Terms and Conditions

1.1 Support Q is a provider of complex services in the field of quality management.

1.2 Services are provided based on filled out and signed order forms provided by Support Q, based on a request for providing services. By sending a confirmed order to the relevant person at Support Q, the Client agrees to these commercial terms and conditions (CTC's). Upon concluding a contract these CTC's shall apply to the contractual relationship of both parties to the contract for its entire duration.

1.3 Any agreements made contrary to, or in addition to, the CTC's shall have priority over the CTC's.

1.4 The customer's CTC's that differ from these terms and conditions shall be valid only in the case that Support Q has confirmed in writing that they shall be valid in place of these CTC's.

1.5 Support Q is authorized to unilaterally amend these terms and conditions if it is on the basis of a development that could not have been foreseen at the time the contract was concluded. 

 

2. Concluding Contracts, Term of the Contracts, Terminating Contracts

 2.1 A contractual relationship is established upon Support Q confirming a written order, whereas an oral or implied confirmation shall suffice.

2.2 A contractual relationship established by an order shall be terminated once the agreed upon services are completed or by the lapse of the timeframe stated in the order. If there is no timeframe for the services to be completed then the order is valid for an unlimited period of time. The order shall state the fundamental terms and conditions between both parties. (price, description of services, financial terms and conditions, validity of the order, etc.)

2.3 In the case that the Client has the need to prematurely terminate cooperation, or the need to reduce the scope of agreed upon services, the Client shall make such a request in writing to the relevant person at Support Q, whereas Support Q will respond in writing to this request within a reasonable timeframe and on the basis of an individual assessment of the request.

 

3. Delivery Terms and Conditions and Performance Terms and Conditions

 3.1 Support Q shall perform the ordered services within the date agreed upon in the confirmed order and according to the work procedure as prepared by Support Q. The Client agrees with the work procedure prepared by Support Q. If the Client insists on his work procedure that the employees of, or Providers of Services for, Support Q must follow when performing the service, the Client shall give to the company Support Q his work procedure, whereas this work procedure is confirmed by the Client, or by the Client's customer.

3.2 Complying with the agreed upon in writing delivery dates applies under the presumption that the Client shall timely provide all necessary information, material and space needed to perform the service, otherwise the due date for providing the service shall be extended accordingly.

3.3 In the case of any other objective circumstances not caused by Support Q, the time for delivery shall be extended for the duration of such an obstacle.

3.4 Together with the provided service the Client will also receive a test report of errors for the provided service as frequently as requested by the Client. In the case of hourly remuneration, the Client will receive an hourly report together with the invoice.

 

4. Prices and Payment Terms and Conditions

4.1 The performance of services by Support Q will be remunerated according to individual agreements according to a fixed price or time spent. The hourly / daily rates ensue from the agreed upon prices in the written confirmation of the order. Any expenses incurred due to lateness and stoppages of machines and equipment, late delivery of materials or other delays, not caused by the company Support Q, are included in invoicing. Support Q shall inform the Client of any circumstances that reduce the effectiveness of performance.

4.2 All the prices are to be understood as being without VAT and the appropriate VAT rate, pursuant to applicable laws, will be added to them. The price includes all expenses for performing the service, unless agreed upon otherwise directly in the order confirmation.

4.3 Support Q will send an invoice to the Client no later than 15 days into the month following the month to which the hourly report applies pursuant to Point 3.4 of these CTC's, unless agreed upon otherwise.

4.4 If the Client requests to have his own order to the provided service, he shall issue such an order within 15 days of the delivery of the service. If the Client fails to do so, Support Q shall issue an invoice without stating the Client's order number.

4.5 Invoices shall be payable and must be paid 21 days after being issued unless agreed upon otherwise. A payment is considered to be timely paid only once payment is received to the bank account of Support Q. If an issued invoice is past the due date, Support Q is entitled to request 0.05% of the invoiced amount as a contractual fine for each day of being in arrears. The contractual fine is payable within 10 days of when the customer receives a written statement regarding the fine. Support Q is entitled to immediately terminate the contractual relationship if a due date is not adhered to.

4.6 The customer is not entitled to unilaterally set off his receivables against the receivables of Support Q or to withhold payment for any reason, unless agreed upon otherwise in writing.

 

5. Liability for Defects

5.1 Support Q is responsible for providing services duly. Claims due to defects in the services provided shall be made by the Client, and given notice of, to Support Q immediately upon their discovery and no later than when the warranty period expires. The manner of settling the defect complaints is executed by correcting the performed service (resorting the Client's warehouse where the service was performed) and by training the entrusted workers to the defect of the given product.

5.2 If Support Q does not eliminate the claimed defects during a reasonable additional timeframe stipulated in writing, the customer is entitled to either rescind the relevant contract or to request an appropriate discount for the provided services.

5.3 The right to a discount that the Client can request from Support Q must correspond to the maximum difference between the value that the service would have if it was provided without any errors and the value that the service has due to the defects.

5.4 The warranty period commences to lapse from the date the service is provided to the Client and ends after the first processing of the product on which the services were performed.

5.5 Complaints regarding a defect cannot be made against the company Support Q for a service that was provided according to the instructions of the Client despite Support Q giving a warning that quality service cannot be provided under such conditions.

5.6 Claims ensuing from liability for defects by the company Support Q are disqualified if the customer makes alterations or actions on/in the performed subject-matter or uses it in an unprofessional manner. The warranty does not fall if the Client proves that the alterations, actions or unprofessional use are not connected to the claimed defect.

5.7 The Client shall precisely and unequivocally identify the provided service that is the subject-matter of the defect complaint in such a scope so that the complaint can be examined objectively. In order to objectively examine the matter, it is necessary to deliver to the company Support Q the goods that contain the claimed defect together with the accompanying "OK" notes of the company Support Q if its agreed within the provided service that they are to be included.

5.8 Claims ensuing from liability for defects can only be claimed by the Client as the immediate contractual partner of Support Q and thus cannot be assigned to other persons.

5.9 The Client that effectively claims a defect, and such a defect is evaluated by Support Q as being legitimate, is not entitled to reimbursement of the costs incurred to make the complaint or to settle the complaint. The Client, in his own interests, shall conduct himself in such a manner as to minimalize the costs incurred to make and settle a defects complaint.

5.10 Support Q is liable for defects only up to the amount of the price of the provided service for the given month which caused the Client damages.

5.11 If Support Q does not accept the defects complaint, then it will state in writing to the Client the objective reasons for such a decision. If the Client does not respond to such a matter within 5 days then the defects complaint is deemed to be concluded.

 

 6. Liability for Damages

 6.1 Support Q is liable for damages caused in connection to services provided by Support Q.

6.2 The Client shall immediately inform Support Q of any damages upon discovering them.

6.3 In fulfilling the obligation to reimburse the Client for damages, the Client must provide all the documentation that proves the amount of damage caused as well as the fact that the damage was caused in relation to service being provided erroneously.

6.4 Support Q is not liable for damages caused as a result of vis major.

6.5 Support Q is entitled to settle its liability for damages by restoration to the previous condition and Support Q must be given a reasonable period of time to eliminate the damage, whereas such a period of time cannot be shorter than the timeframe for settling defect complaints (30 days) Only in the case that the damage cannot be reimbursed by restoration to the previous condition is the Client entitled to request financial reimbursement from Support Q.

6.6 Support Q is not liable for any loss of data by the Client if the damage was caused by incorrect data backup under the scope of the Client's responsibility. Correct data backup by the Client is when the Client provably backs-up his data files at least once a day in a form readable by machine and thus guarantees that such data can be restored at tenable costs.

 

7. Place of Providing Services, Occupational Health and Safety, Environmental Protection

7.1 The Client is aware that, in providing what is the subject-matter of the contractual relationship, Suport Q is dependent on the Client's cooperation. The Client undertakes to provide all the documentation and information necessary to fulfil the contractual performance and requested services on the part of Support Q workers who are entrusted with providing contractual performance, the Client will ensure adequate access to his premises and systems if it is necessary to perform the service.

7.2 Occupational health and safety training and fire safety training on the Client's premises shall be provided for by the Client to the employees and providers of services (self-employed persons) of the company Support Q.

7.3 Support Q shall abide by the occupational health and safety regulations in the scope as stipulated by applicable laws in force at the location where the services are being provided.

7.4 The Client is liable for making sure that the location where services are provided fulfils all the requirements stipulated by applicable laws on occupational health and safety and fire safety. Unless agreed upon otherwise, Support Q will provide standard safety equipment at its own costs. The Client shall inform Support Q about any specific dangers that can occur during the ordered service performance as well as of measures that can be taken to prevent their occurrence.

7.5 Cooperation on the part of the Client, when fulfilling obligations under this Article of the CTC's, is provided free of charge unless agreed upon otherwise.

7.6 The Client is responsible for training the employees and providers of services of the company Support Q by whom it provides services to the Client, regarding environmental protection regulations and occupational health and safety regulations on the Client's premises.

 

8. Confidentiality Agreement

8.1 Contractual partners shall use any information pertaining to business, or operational internal information, that for any reason requires confidentiality and that was disclosed, or otherwise known, to them and due to their nature are not meant to be public, strictly confidentially and for the duration of the contractual relationship, and also for a period of two years after the termination of the contract to not disclose such information to third parties.  This obligation does not apply if the contractual partner, who is under the obligation of confidentiality, proves that such information was known to him before cooperation with the other contractual partner commenced, was disclosed to him by an authorised third party, or became known without the contractual partner, who is bound by confidentiality, being at fault.

 

9. Final Provisions

 9.1 These commercial terms and conditions are valid in the wording as they have been publicized/handed over to the Client on the day the order is confirmed by the Client unless agreed upon otherwise by the parties to the contract.